ระบบตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

  • สำหรับแสดงผลรายงานแก่ผู้ใช้และจัดการงานสำหรับผู้รับผิดชอบผ่านหน้าเวบ โดยมีการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แบ่งเป็นระดับในการเข้าถึงข้อมูลและต้องมีการยืนยันผู้ใช้งาน
  •  สร้างระบบแจ้งเตือน โดยการแจ้งเตือนมีสองแบบคือแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ(Automatic) และการแจ้งเตือนแบบผู้รับผิดชอบเป็นคนสั่งกระจายข้อมูล(Manual) ซึ่งแบ่งระดับของการแจ้งเตือนเป็น 3 ระดับคือ
    1. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วๆไป แจ้งแก่สมาชิกทั่วไปและทีม SRRT รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีการลงทะเบียนไว้ การแจ้งในระดับนี้จะแจ้งผ่านระบบ Manual
    2. แจ้งข่าวสารสำหรับทีม SRRT เพื่อให้ออกควบคุมโรค หรือเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่เวบท่า (Portal) ก่อนที่จะออกควบคุมและสอบสวนโรค การแจ้งแบบนี้จะทำโดยระบบเป็นอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขของข้อมูล และจะแจ้งเฉพาะเจาะจงไปยังผู้รับผิดชอบการควบคุมโรคในพื้นที่เท่านั้น
    3. การแจ้งข่าวสำหรับการระบาดรุนแรง จะแจ้งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้บริหารในพื้นที่ คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ,สาธารณสุขอำเภอ, หัวหน้างานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมไปถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้รับทราบและสั่งการอย่างรวดเร็ว ข่าวในระดับนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติ จากการตั้งเงื่อนไขตามความรุนแรงของโรคระบาดแต่ละโรค แตกต่างกันไป

Login Form

® สงวนลิขสิทธิ์