• บูรณาการข้อมูล

  จากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดของข้อมูล ให้ได้มากที่สุด

  ง่าย สำหรับผู้ใช้

  ลดการพึ่งพาผู้ใช้ จากงานที่ไม่จำเป็นลง ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเข้าใจ และแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

  ข้อมูล ครบถ้วน

  ระบบทำงานด้วยตัวเองตลอดเวลา พร้อมการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่สร้าง ลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้

  ส่งข้อมูลอัตโนมัติ

  ด้วยการทำงานของBI Tools ที่ชาญฉลาด ของPentaho ที่เป็นเครื่องมือฟรี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pentaho.com

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • EasyBI

  Epidemiological Alert System by Using Business Intelligence, that is quick and easy to use

  Open Source BI System.

  พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรมเปิด ที่เปิดกว้างสำหรับนักพัฒนา สามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัด

  Headlines Fast Response.

  ทำให้เกิดการดำเนินการควบคุมโรคอย่างทันท่วงที เมื่อใช้ระบบนี้ความทันเวลาเพิ่มเป็นร้อยละ 100

  Paper Published.

  ระบบได้รับการยอมรับโดยได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ICSEC 2013

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • เหมืองข้อมูล

  Epidemic Forecast by using Data Mining

  ค้นหา ความรู้.

  นำข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลมาประกอบในระบบเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ค้นหาความรู้ที่ซ่อนในข้อมูล

  ใช้ทำนาย โอกาสเกิดโรค

  พัฒนาตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจเพื่อนำมาใช้ทำนายการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยอาศัยข้อมูลรายงานโรครายวัน

  ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ

  ตัวแบบให้ค่า % Accuracy = 75.03 % และค่า Sensitivity ที่ 44.32 %

  ศึกษาเพิ่มเติม

 • 1
 • 2
 • 3

รู้จักโรคติดต่อที่น่าสนใจ

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่พบในอำเภอกระนวน และแนวทางการป้องกันรักษา

 • All
 • ตามฤดู
 • พบในพื้นที่
 • ร้ายแรง
 • ไข้หวัด
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 สายพันธุ์ใหม่ หรือโดยทั่วไปมักเรียกว่า "ไข้หวัดหมู" เริ่มพบการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา แม้ว่าไวรัสประกอบด้วยการรวมกันของพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชื่อ H5N1 ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีก ค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศอิตาลี เรียกกันว่าไข้หวัดสเปน โรคนี้ระบาดอย่างหนักทั่วโลก ไข้วก ไข้หวัดนก เอาอีก เริ่มระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2460-2461(ค.ศ.1918-1920) เรียกว่า "ไข้หวัดใหญ่สเปน"
  • ไข้หวัด
  +
 • เป็นโรคติดเชื้อซึ่งระบาดในเขตร้อน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นลักษณะเฉพาะซึ่งคล้ายกับผื่นของโรคหัด ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการรุนแรง จนกลายเป็นไข้เลือดออกเด็งกี (Dengue hemorrhagic fever) ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมา
  • พบในพื้นที่
  • ร้ายแรง
  +
load more hold SHIFT key to load all load all

สธ. พบป่วยอุจจาระร่วงจากน้ำ อาหารปนเปื้อน ปีละกว่า 1 ล้านราย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยไทยมีขยะมากเกือบ 27 ล้านตัน ก่อปัญหาโรคอุจจาระร่วง  พบปีละกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ เสียชีวิตในปี 2556 จำนวน 13 ราย  เร่งพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น การแยกทิ้งขยะตั้งแต่ครัวเรือน บังคับใช้กฎหมายจริงจัง โดยกรมอนามัยจะตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำจากแหล่งขยะในแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค หากพบจะเสนอให้ฝังกลบและปรับเป็นพื้นที่สาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ และป้องกันปัญหาขยะพิษ ขยะติดเชื้อที่ทิ้งรวมขยะทั่วไป  เพื่อสร้างความปลอดภัยชุมชน พร้อมเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มค่าธรรมเนียมจัดการขยะ เพื่อใช้กำจัดและบำบัดอย่างถูกวิธี ซึ่งปัจจุบันท้องถิ่นสามารถเก็บได้เฉพาะค่าเก็บขนเท่านั้น

นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า  ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อให้ทุกประเทศ ตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวล โดยในปีนี้เน้นการรณรงค์เรื่อง “ยกระดับความคิด แก้วิกฤติน้ำท่วมโลก” (Raise your voice not the sea level)  เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยดำรงชีวิต คนทั่วโลกต้องใช้ในการอุปโภคบริโภค หากน้ำมีความสะอาด จะส่งผลให้ชีวิตของประชาชนแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ในทางตรงกันข้ามหากน้ำที่ประชาชนอุปโภคบริโภคมีสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค หรือสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ก็จะส่งผลต่อสุขภาพประชาชน

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า การเจ็บป่วยที่เป็นผลกระทบที่เห็นได้ง่ายและเร็วที่สุด จากปัญหาน้ำและอาหารไม่สะอาด คือ โรคอุจจาจาระร่วง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานตลอดในปี 2556  ทั่วประเทศป่วยจำนวน 1,130,763 ราย  เสียชีวิต 13 ราย ซึ่งกลุ่มที่มีอัตราการป่วยมากที่สุดคือ ผู้สูงอายุ ส่วนปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 2 มิถุนายน 2557 พบผู้ป่วยแล้ว 490,769 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยกลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราการป่วยมากที่สุดเช่นเดิม จะเห็นได้ว่าอาหารและน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อน มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างมาก โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลมากจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  เช่น เทกองกลางแจ้ง  ซึ่งหากมีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จะยากต่อการควบคุม และสถานที่ที่มีการกำจัดขยะยังใช้วิธีเผาในที่โล่งมากถึงร้อยละ 81 ส่วนตามบ้านเรือนยังไม่มีระบบการแยกขยะมีพิษออกจากขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ส่งผลให้สิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคจากขยะเหล่านั้นแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น แม่น้ำ ผิวดิน อากาศ จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการขยะให้ถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ ผลจากการสำรวจปี 2556  ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศมีขยะมูลฝอยมากเกือบ 27 ล้านตัน ขยะเหล่านี้ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 7.2 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27 กำจัดแบบไม่ถูกต้อง 6.9 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ 7.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 28 อัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้นจากคนละ 1.03 กิโลกรัม ในปี 2546 เป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และยังพบการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าจากชุมชน โดยเป็นซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 65  อีกร้อยละ 35 เป็นประเภทแบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี  ระบบการจัดการที่มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทิ้งปนกับขยะทั่วไป  ได้มอบหมายให้กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เร่งดำเนินการสร้างความปลอดภัยในเรื่องนี้

ทางด้านนายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า  ในการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง  รวมทั้งปัญหาไฟไหม้กองขยะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้กรมอนามัย ได้กำหนดมาตรการดำเนินการไว้  5 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

 1. ส่งเสริมให้แยกทิ้งขยะประเภทที่นำกลับไปใช้ได้ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ แยกขยะที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดลงได้มาก
 2. การเพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการแยกทิ้งขยะ  โดยจะออกกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535   ให้ท้องถิ่นหรือเทศบาล เพิ่มการเก็บค่าธรรมเนียม ให้มากกว่าปัจจุบันที่เก็บเพียงบ้านละ 40 บาทต่อเดือน  เพื่อนำเงินส่วนที่ได้ไปกำจัดขยะให้ถูกต้อง    ขณะนี้กรมอนามัยได้จัดทำร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  พร้อมนำเสนอรัฐบาลชุดใหม่ทันที    
 3. สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ  และใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ    
 4. การควบคุมตรวจสอบการกำจัดขยะอย่างจริงจัง  เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะพิษจากอุตสาหกรรม ปะปนรวมกับขยะจากบ้านเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์
 5. การดำเนินการจัดการกองขยะที่ยังตกค้างในแหล่งกำจัดขยะซึ่งมีประมาณร้อยละ 80 ของกองขยะทั่วประเทศ โดยกรมอนามัยจะดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่ามีการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งน้ำบาดาล น้ำผิวดินและลำคลอง จะเสนอเจ้าของพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการฝังกลบและพัฒนาปรับให้เป็นพื้นที่สะอาด ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนอีกทางหนึ่ง เช่นเดียวกับที่หลายประเทศใช้ เช่น เกาหลีใต้ โดยจะทำเป็นเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว    

นายแพทย์พรเทพกล่าวต่อว่า   สำหรับการจัดการขยะติดเชื้อที่มาจากสถานบริการการสาธารณสุขทั้งสัตว์และคน ที่มีปีละประมาณ  50,481  ตัน โดยร้อยละ 75 มาจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งโรงพยาบาลจะมีงบประมาณในการบริหารจัดการและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 อยู่แล้ว ตามมาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   ในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีระบบกำจัดขยะติดเชื้อของแต่ละโรงพยาบาลอยู่แล้ว 142 แห่ง กำจัดขยะได้น้อยเพียง 2,352 ตันต่อปี  หรือประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น ที่เหลือจะให้ภาคเอกชนดำเนินการเก็บ ขน และ กำจัด ให้เป็นระบบ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากขยะติดเชื้อ  ทั้งนี้กรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ดี การจัดการขยะทีดีที่สุด ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะแต่ละประเภททิ้ง ให้ถูกวิธี  โดยเฉพาะขยะพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย  น้ำยาทำความสะอาด ควรแยกใส่ถุงพลาสติกและนำไปทิ้งในถังหรือภาชนะที่เก็บแยกซึ่งจะมีสีต่างจากถังขยะทั่วไป   ส่วนใหญ่ถังขยะประเภทนี้จะวางไว้ตามจุดต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า หาก ไม่สามารถหาถังหรือภาชนะดังกล่าวเพื่อทิ้งขยะได้   ก่อนนำไปทิ้งต้องเขียนหน้าถุงว่าขยะอันตราย เพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้อีก

Site Statistics

 • Current Active Users2
 • Active Guests2
 • Active Registered0
 • Unique Visits Today34
 • Unique Visits Yesterday14
 • Visits This Week146
 • Visits Previous Week124

Login Form

Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

image image

® สงวนลิขสิทธิ์